Riskjusterad avkastning – En grundlig översikt

05 november 2023
Jon Larsson

Inledning

Riskjusterad avkastning är en viktig faktor att överväga när man bedömer lönsamheten och avkastningen på investeringar. Genom att korrigera för risken som är förknippad med olika tillgångar eller investeringar ger konceptet en mer rättvis bild av hur bra en investering har presterat i förhållande till den tagna risken. I den här artikeln kommer vi att ge en djupgående översikt av riskjusterad avkastning och utforska olika aspekter av detta koncept.

Vad är riskjusterad avkastning?

stocks

Riskjusterad avkastning kan definieras som avkastningen på en investering eller tillgång justerad för den risk som är förknippad med investeringen. Med andra ord innebär det att analysera hur bra en investering har presterat i förhållande till investerad risk. Genom att använda detta koncept kan investerare göra mer informerade beslut och jämföra olika tillgångar eller investeringar i deras portfölj.

Typer av riskjusterad avkastning

Det finns flera olika metoder för att beräkna riskjusterad avkastning. Här är några av de populäraste metoderna:

1. Sharpe-kvot: Sharpe-kvoten är en vanlig metod för att mäta riskjusterad avkastning. Den beräknas genom att dela den överskridande avkastningen av en investering (avkastningen minus riskfri ränta) med standardavvikelsen för investeringen. Ju högre Sharpe-kvot, desto bättre är den riskjusterade avkastningen.

2. Treynor-kvot: Treynor-kvoten tar också hänsyn till risken i investeringen genom att dela den överskridande avkastningen med beta-värdet för investeringen. Beta är ett mått på hur mycket en tillgång rör sig i förhållande till hela marknaden. En högre Treynor-kvot indikerar en bättre riskjusterad avkastning.

3. Jensen’s alfa: Jensen’s alfa mäter den överavkastning som en aktie eller fond har genererat i förhållande till marknaden. Det beräknas genom att korrigera för marknadsrisk och jämföra den faktiska avkastningen med den förväntade avkastningen baserat på betavärde och marknadsriskfri ränta. En positiv Jensen’s alfa indikerar en bättre riskjusterad avkastning.

Kvantitativa mätningar om riskjusterad avkastning

För att beräkna riskjusterad avkastning används olika kvantitativa mätningar som nämndes tidigare. Dessa mätningar använder historisk avkastningsdata och annan relevant information för att få en tydlig bild av hur bra en investering presterar i förhållande till risken. Genom att använda matematiska formler kan investerare kvantifiera och jämföra riskjusterad avkastning mellan olika investeringar.

Skillnader mellan olika riskjusterade avkastningsmått

De olika riskjusterade avkastningsmåtten som nämndes ovan kan ha vissa skillnader i beräkning och användning. Till exempel tar Sharpe-kvoten hänsyn till standardavvikelsen för investeringen, medan Treynor-kvoten använder beta-värdet. Dessa skillnader kan bero på investerarens preferenser och vilken aspekt av risken de tycker är viktigast att ta hänsyn till.

Historiska för- och nackdelar med riskjusterad avkastning

Riskjusterad avkastning har utvecklats över tid och har sina egna för- och nackdelar. En fördel är att det ger investerare en tydligare bild av hur bra en investering har presterat i förhållande till den risk de har tagit. Det hjälper också investerare att välja rätt tillgångar och balansera sin portfölj baserat på risknivåer. Nackdelen är dock att det inte är en perfekt metod och kan vara känslig för felberäkningar eller otillräcklig historisk data.Slutsats

Riskjusterad avkastning är en viktig faktor att överväga vid investeringsbedömning. Genom att ta hänsyn till risken kan investerare få en mer rättvis bild av hur lönsam en investering verkligen är. Genom att använda olika metoder som Sharpe-kvoten, Treynor-kvoten och Jensen’s alfa kan investerare jämföra och bedöma olika investeringar. Även om riskjusterad avkastning har sina egna för- och nackdelar, är det ett användbart verktyg för att fatta informerade investeringsbeslut och balansera portföljer.

FAQ

Vad är riskjusterad avkastning?

Riskjusterad avkastning är en metod för att bedöma och analysera avkastningen på en investering med hänsyn till den risk som är kopplad till den. Det tar hänsyn till både avkastningen och risken för att ge en mer heltäckande bild av hur investeringen presterar.

Vilka fördelar och nackdelar finns det med riskjusterad avkastning?

Riskjusterad avkastning erbjuder fördelen att det tar hänsyn till både avkastningen och risken för att ge en mer komplett bild av investeringens prestation. Det hjälper investerare att fatta mer informerade beslut och hantera riskerna bättre. Nackdelarna inkluderar att ingen metod är perfekt och att det kan vara svårt att avgöra vilken metod som bäst passar ens egna preferenser och risktolerans.

Vilka typer av riskjusterad avkastning finns det?

Det finns olika typer av riskjusterad avkastning, inklusive Sharpe Ratio, Sortino Ratio och Treynor Ratio. Dessa metoder använder olika mätningar och fokuserar på olika aspekter av risken för att hjälpa investerare att utvärdera och jämföra sina investeringar.

Fler nyheter